Doradca restrukturyzacyjny – co warto o nim wiedzieć?

10 grudnia 2019

Nie wszystkie przedsiębiorstwa odnoszą sukces w swojej branży. Często z powodu niepomyślnych umów, nieodpowiedzialnego zarządzania czy po prostu niedających się przewidzieć przeciwności losu, dług firmy zaczyna rosnąć tak szybko, że rodzi się obawa o niewypłacalność wobec kontrahentów czy wręcz o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich przypadkach powinno się skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – profesja podlegająca regulacji

Aktualna ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać na początku 2016 r. Na mocy artykułów tej ustawy nadawana uprzednio licencja syndyka przeobraziła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja przyznawana jest przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają wymagania określone w art. 3 obowiązującej aktualnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, posiadanie tytułu magistra, całkowita zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, posiadanie polskiego obywatelstwa i otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin odbywa się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, jak również odpowiadają na sto pytań z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa oraz finansów, ze szczególnym naciskiem na specyfikę postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Przegląd kondycji podmiotu i przygotowanie planu działania – rola doradcy restrukturyzacyjnego

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała doradcom większe uprawnienia niż te, które mieli wcześniej syndycy. Syndyk zajmował się restrukturyzacją jedynie na polecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może pomagać firmie na wiele tygodni przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, przykładowo poprzez wykonanie przeglądu sytuacji, w jakiej jest przedsiębiorstwo i wskazanie najodpowiedniejszego w danej sytuacji kierunku restrukturyzacji czy opracowanie kompletnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może również reprezentować dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspierać swoim doświadczeniem wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Restrukturyzacja to niejednokrotnie trudna i wielowątkowa procedura, zatem istotne jest, aby doradca restrukturyzacyjny potrafił w jasny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego sytuację. Atutem doradcy będzie również dobra znajomość gałęzi gospodarki, w której funkcjonuje zadłużone przedsiębiorstwo, bowiem upraszcza to przygotowanie planu restrukturyzacji czy znalezienie a następnie zaproponowanie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.