Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

27 kwietnia 2019

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach również i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest równy – znaczna ich część przeznaczona jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są w większości wypadków niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co 30 dni, 3 miesiące, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.